Legater

Legatets formål er at yde økonomisk bistand til forskningsopgaver og videnskabelige initiativer inden for astma og allergiske sygdomme.

Legatet er fortrinsvist til afgrænsede projekter, der kan forventes at kunne udnyttes indenfor den kliniske allergologi.

Der ydes bistand til driftsudgifter eller kortvarigt frikøb op til 100.000 kr. Der ydes ikke bistand til kongresser eller rejser. Der kan ydes bistand til offentlige institutioner med revision og ikke til privatpersoner eller virksomheder.

Krav til ansøgningerne:

Der skal være udfærdiget en protokol, et CV med kontaktoplysninger, og der skal foreligge et budget for det ansøgte beløb. Derudover skal der oplyses CVR nummer til den offentlige institution, som skal modtage det ansøgte beløb.

Emner under fondens formål kommer i betragtning.
Ansøgninger sendes til Astma-Allergi Danmark info@astma-allergi.dk og mærkes med ”ansøgning til

forskningsfonden”.

Ansøgningsfrist 1.maj.
Det forventes, at prismodtageren deltager i DSA årsmøde til prismodtagelsen 3. fredag i august.

Vi anmoder om, at det anføres ved offentliggørelse af forskningsresultater etc., at Astma-Allergi Danmarks forskningsfond har støttet projektet.

Forskningsudvalget skal have tilbagemelding efter endt projekt i form af artikel eller rapport over forskningsresultaterne.

Ansøgningerne bedømmes ud fra:

  1. Den videnskabelige kvalitet af projektet
  2. Ansøgerens kvalifikationer
  3. Forskningsteamet og den praktiske gennemførlighed af projektet
  4. Strategiske overvejelser
To legater á 10.000 kroner til støtte til aktiviteter, der meriterer inden for fagområde uddannelsen i Allergologi. Legatet kan søges af læger i uddannelsesforløb inden for fagområdet allergologi. Der kan søges støtte til udenlands ophold, deltagelse i eksaminer i udlandet, deltagelse i relevante kurser (listen er ikke udtømmende). Der gives ikke støtte til passiv deltagelse i kongresser. Motiveret ansøgning inklusiv CV og budget sendes til formanden for Dansk Selskab for Allergologi på formand@danskallergi.dk. Ansøgningsfrist 15. juni. Modtager af legatet vil få svar senest 2. juli. Det er en forudsætning for at modtage legatet at modtageren er tilstede ved uddelingen på DSA’s årsmøde i August.
Størrelse: 5 engangslegater á 10.000,- DKK (Uddeles fra 2017 à 2021)

Uddelingssted: DSA´s årsmøde, Koldingfjord.

Motivering for legatmodtager før uddelingen: Repræsentant fra Bedømmelsesudvalget.

Uddeler: Repræsentant fra Thermofisher Scientific, Danmark

Ansøgere: Legatet kan ansøges af alle med tilknytning til det allergologiske subspeciale i Danmark indenfor forskning, diagnostik og behandling, uden begrænsning til ansøgers tilknytningssted eller uddannelsesmæssige baggrund.

Anvendelse: Legatet gives til ansøger, der ønsker at tilegne sig viden indenfor det allergologiske område, med fokus på IgE-relaterede/immunologiske mekanismer. Legatet kan anvendes til udgifter i forbindelses med kongres-, uddannelses- eller fokuseret ophold af den legatsøgende, hvor denne påregner at tilegne sig ny viden indenfor IgE-medieret allergologi. Der skal i ansøgningen vedlægges en kort beskrivelse af formålet med opholdet, herunder hvorfor netop dette ophold/rejse mm forventes at bidrage med ny viden/teknikker til ansøger.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysninger om ansøger, herunder tilknytningsforhold til allergologien, Kontaktoplysninger (mail, mobil)
  • CV for ansøger.
  • Motiveret ansøgning (max 1 A4 side).

Bedømmelsesudvalg: DSA´s bestyrelse.

Ansøgningsfrist: 15. juni

Andet: Legatmodtageren får direkte besked, senest 2. juli . Ansøger skal være til stede ved uddelingen fredag aften på Årsmødet i indeværende år.

Legat ansøgeren opfordres til at indsende et abstract til DSA´s årsmøde året efter modtagelsen, omhandlende perspektiverne i de mulige teknikker, dvs. hvilket potentiale der ligger i implementeringen af den erhvervede viden.

Tidligere modtagere af aktive legater

Thermofisher jubilæumslegat i anledning af 50 år med IgE

Årstal Legatmodtager
2017  Niels Küchen
2018  Esben Eller
2022  Frederikke Rosenvinge Skov
2023  Katja Leth-Møller