Legater

Legatets formål er efter bestemmelserne at støtte forskning med klinisk relevans inden for fødevareallergi og allergiske lungelidelser. Støtte til forskning inden for arbejdsbetinget allergiske og astmatiske lidelser falder uden for legatets formål.
Ansøgningsfrist d. 13. juni. Legatet overrækkes i forbindelse med årsmødet i Dansk Selskab for Allergologi. For yderligere information klik her.
To legater á 10.000 kroner til støtte til aktiviteter, der meriterer inden for fagområde uddannelsen i Allergologi. Legatet kan søges af læger i uddannelsesforløb inden for fagområdet allergologi. Der kan søges støtte til udenlands ophold, deltagelse i eksaminer i udlandet, deltagelse i relevante kurser (listen er ikke udtømmende). Der gives ikke støtte til passiv deltagelse i kongresser. Motiveret ansøgning inklusiv CV og budget sendes til formanden for Dansk Selskab for Allergologi på formand@danskallergi.dk. Ansøgningsfrist 15. juni. Modtager af legatet vil få svar senest 2. juli. Det er en forudsætning for at modtage legatet at modtageren er tilstede ved uddelingen på DSA’s årsmøde i August.
Størrelse: 5 engangslegater á 10.000,- DKK (Uddeles fra 2017 à 2021)

Uddelingssted: DSA´s årsmøde, Koldingfjord.

Motivering for legatmodtager før uddelingen: Repræsentant fra Bedømmelsesudvalget.

Uddeler: Repræsentant fra Thermofisher Scientific, Danmark

Ansøgere: Legatet kan ansøges af alle med tilknytning til det allergologiske subspeciale i Danmark indenfor forskning, diagnostik og behandling, uden begrænsning til ansøgers tilknytningssted eller uddannelsesmæssige baggrund.

Anvendelse: Legatet gives til ansøger, der ønsker at tilegne sig viden indenfor det allergologiske område, med fokus på IgE-relaterede/immunologiske mekanismer. Legatet kan anvendes til udgifter i forbindelses med kongres-, uddannelses- eller fokuseret ophold af den legatsøgende, hvor denne påregner at tilegne sig ny viden indenfor IgE-medieret allergologi. Der skal i ansøgningen vedlægges en kort beskrivelse af formålet med opholdet, herunder hvorfor netop dette ophold/rejse mm forventes at bidrage med ny viden/teknikker til ansøger.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysninger om ansøger, herunder tilknytningsforhold til allergologien, Kontaktoplysninger (mail, mobil)
  • CV for ansøger.
  • Motiveret ansøgning (max 1 A4 side).

Bedømmelsesudvalg: DSA´s bestyrelse.

Ansøgningsfrist: 15. juni

Andet: Legatmodtageren får direkte besked, senest 2. juli . Ansøger skal være til stede ved uddelingen fredag aften på Årsmødet i indeværende år.

Legat ansøgeren opfordres til at indsende et abstract til DSA´s årsmøde året efter modtagelsen, omhandlende perspektiverne i de mulige teknikker, dvs. hvilket potentiale der ligger i implementeringen af den erhvervede viden.